سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نجمه روشن ضمیر – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
سیدحسین میردهقان –

چکیده:

تأثیرات پوشش کیتوسان بر کنترل بیماری های قارچی روی آریل های انار و هم چنین حفظ کیفیت آن ها آزمایشی در طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار بررسی شدند. بدین منظور آریل های انار در محلول کیتوسان به مدت 5 دقیقه غوطه ور شدند، و بعد از بسته بندی در سردخانه طی مدت سه هفته نگه داری شدند نتایج نشان داد که تیمار کیتوسان به طور معن یداری بیماری های قارچی را کاهش داد و هم زمان پهاش را به طور معنی داری افزایش داد اما هیچ گونه تأثیر معن یداری روی میوه های تیمار شده و شاهد از لحاظ میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون و میزان آنتوسیانین نداشت. در کل میو ههای تیمار شده با کیتوسان بهترین ظاهر از نظر کیفیت وآلودگی قارچی را نشان دادند