سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرزو خسروانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان
طاهره حدادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان

چکیده:

تحولات پدیده آمده درسه دهه اخیر درعرصه جهانی نظیر پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی نظامهای دستوری و کنترلی تغییرات شتابان ناشی از رشد سریع فناوری ها ودانش محور شدن بخش گسترده ای ازفعالیت های اقتصادی ازجمله عواملی هستند که موجب پدیدآمدن تقاضای فزاینده ای برای بازنگری مقش دولت ها شده اسند کشور ما نیز این جریان بی نصیب نبوده و چندسالی است که تلاشهای بی وقفه ای درراستای تغییر نقش دولت و تقویت بخش خصوصی صورت گرفته است از انجایی که خصوصی سازی می تواند به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف سند چشم انداز مدنظر قرار گیرد درمقاله حاضر هدف بران است تا فلسفه خصوصی سازی موانع و مشکلات و اهداف مورد بازبینی دقیقتر قرار گرفته و درپایان نظامی جهت هم راستا سازی مجموعه تلاشهای صورت گرفته درراستای خصوصی سازی درامور دولتی درقالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی با تحقق سند چشم انداز 1404 ارایه گردد.