مقاله همراهي HTLV-I با تيروئيديت خود ايمن در ناقلين ويروس و بيماران مبتلا به پاراپارزي اسپاستيک تروپيکال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه 7 تا 10 منتشر شده است.
نام: همراهي HTLV-I با تيروئيديت خود ايمن در ناقلين ويروس و بيماران مبتلا به پاراپارزي اسپاستيک تروپيکال
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيروئيديت هاشيموتو
مقاله HTLVI؛ HAM/TSP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: فريدحسيني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آيت الهي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در مورد همراهي بيماري هاي خود ايمني تيروئيد و عفونت HTLV I گزارشات متعددي وجود دارد. هدف از اين مطالعه تعيين شيوع آنتي بادي هاي ضد تيروئيد در ناقلين HTLV I و در بيماران مبتلا به پاراپارزي اسپاستيك تروپيكال (HAM/TSP) و تعيين همراهي عفونت هاي ناشي از اين ويروس با تيروئيديت هاشيموتو در شهر آندميک مشهد در شمال شرقي ايران است.
روش كار: اين مطالعه مورد شاهدي در مشهد از سال 1386-1387 در مشهد انجام شده است. 46 بيمار مبتلا به HTLVI (24 بيمار مبتلا به پاراپارزي اسپاستيك تروپيكال و 22 ناقل بدون علامت) و 40 فرد گروه شاهد از نظر وجود آنتي بادي هاي ضد تيروئيد غربالگري شدند. تشخيص تيروئيديت هاشيموتو بر اساس وجود آنتي بادي هاي ضد تيروئيد (آنتي پراكسيداز و آنتي تيروگلوبولين) و وجود حداقل يكي از دو مورد هيپوتيروئيدي و / يا گواتر داده شد. تحليل اطلاعات با آزمون فيشر داده شد. پي كمتر از 0.05 از نظر آماري قابل ملاحظه دانسته شد.
نتايج: آنتي بادي هاي ضد تيروئيد در 14 ناقل بدون علامت (%63.3) و 6 بيمار مبتلا به (%25) HAM/TSP و سه نفر از گروه شاهد (%7.5) نشان داده شد. تيروئيديت هاشيموتو در %45.5 ناقلين بدون علامت، %25 از بيماران مبتلا به HAM/TSP و %7.5 افراد گروه شاهد وجود داشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشانگر شيوع بالاي تيروئيديت هاشيموتو در بيماران HAM/TSP و ناقلين HTLVI است. يافته ها نشانگر همراهي عفونت HTLVI و تيروئيديت هاشيموتو در منطقه ما است.