سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین محمدزاده – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز میرزا – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

انحنای ترمودینامیکی را برای ذارت آمار شکسته در دو بعد (آنیون) استخراج می کنیم. برهمکنش آماری این ذرات می تواند جاذبه یا دافعه باشد. انحنای ترمودینامیکی برای برهمکنش جاذبه مثبت و برای دافعه منفی به دست می آید. هم چنین در یک حالت خاص این انحنا مقدار صفر به دست می آید.