مقاله هويت جويي ايراني – اسلامي در نسخه هاي مصور شاهنامه فردوسي دوران ايلخاني تا اواسط صفويه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز – زمستان 1387 در مطالعات هنر اسلامي از صفحه 139 تا 164 منتشر شده است.
نام: هويت جويي ايراني – اسلامي در نسخه هاي مصور شاهنامه فردوسي دوران ايلخاني تا اواسط صفويه
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهنامه فردوسي
مقاله هويت ايراني
مقاله نگارگري ايراني
مقاله مضمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تنهايي انيس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هنر فعاليتي آگاهانه است كه در آن هنرمند به وسيله بعضي نشانه هاي خارجي، احساساتي را كه در زندگي خويش داشته است، به ديگران منتقل كرده، چنان كه ديگران نيز از آن احساسات متاثر شده و آن ها را تجربه نمايند. اين بحث از آن جا با مقوله مورد نظر ما در ارتباط است كه اين دريافت مشترك ميان بيننده آثار هنري، به جز ارزش هاي فيزيكي و ساختاري آثار، با ارزش هاي روان شناختي هم در ارتباط مي باشد، ارزش هايي كه از هم دردي ها و علایق مشترك، تاريخ و پيشينه يكسان و بالاتر از اين مشتركات فلسفي و فكري انسان ها به وجود مي آيند.
وقتي به اين اشتراكات در دريافت هاي انساني مي رسيم، دقيقا به تاريخ و پيشينه و علايق مشترك تاكيد داريم، چيزي كه گروهي آن را «هويت» مي نامند. هنرمند حساس به هويت، سعي دارد آثاري خلق كند كه در قالب و صورت ويژگي هايي داشته باشد كه بتوان آن را از هنر ديگر ملل تفكيك نمود. اين ويژگي ها مي تواند مبتني بر اصالت هاي بومي، ديني و فرهنگي هر كشور و قوميتي باشد. گذشته تاريخي، حماسه هاي آبا و اجدادي سرزمين نياكان ما، اصلا جغرافياي زبان مادري ما، باورها و سنت هاي طايفه اي، مفاخر ملي مان و به طور كلي همه اين ها جزء هويت فرهنگي ماست.
شعر و ادبيات فارسي در ايجاد غيرت ملي و دلبستگي نياكانمان در درك عظمت تاريخي و فرهنگي اين سرزمين تاثير مستقيم دارد. نگارش و مصورسازي نسخ خطي و از اين ميان شاهنامه همواره مورد توجه حاكمان و هنرمندان نگاره گر بوده، چرا كه نگارش و تهيه نسخه شاهنامه يكي از سنت هاي ادبي – هنري ايران در طي قرون متمادي بوده است. بر اين اساس تعداد زيادي نسخه خطي از شاهنامه مربوط به دوران ايلخانان تا اواسط دوره قاجاريه به جاي مانده است.
در اين مقاله كه به ارزش و اهميت شاهنامه به عنوان يك اثر شاخص ملي و مصورسازي آن در دوره هاي مختلف اشاره شده به معرفي و تبيين نمونه هايي از نگاره هاي شاهنامه دوران ايلخاني تا قاجاريه با تاكيد بر هويت جويي ايراني مي پردازد. شايان ذكر است، نحوه چيدمان مطالب و تصاوير بر مبناي توالي تاريخي شاهنامه هاي مصور دوران مذكور مي باشد.
سوالات:
1- هويت جويي ايراني چگونه در داستان ها و مضامين شاهنامه انعكاس پيدا مي كند؟
2- تعامل شاهنامه و نگارگري در هويت يابي ايراني چگونه در مضامين و پردازش نگاره ها انعكاس يافته است؟
اهداف مقاله نيز شامل موارد زير است:
1- شناخت شاخصه هاي هويتي ايراني – اسلامي در نسخه هاي مصور شاهنامه دوران ايلخاني تا اواسط صفويه
2- دستيابي به عوامل تاثيرگذار بر نوع شاخصه هاي هويتي ايراني – اسلامي در شاهنامه فردوسي.