سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
یوسف حمه جانی – استادیاروعضو هیئت علمی گروه معماری واحدسنندج دانشگاه آزاداسلامی سنندج ایران
ارسلان طهماسبی – عضوهیئت علمی گروه معماری واحدمهاباد دانشگاه آزاداسلامی مهاباد ایران
بایزید گلابی – عضوهیئت علمی گروه معماری واحدمهاباد دانشگاه آزاداسلامی مهاباد ایران

چکیده:
مفهوم مکان وهویت مکان طی دودهه گذشته توجه بسیاری ازحوزه های مختلف علمی مانند جامعه شناسی معماری هنرو… را به خود جلب کرده است سینما به عنوان یک هنر کهدارای زبان و بیان تاثیرگذاری است میتوان درهویت بخشی به مکان و به خود نقش مهمی ایفا کند این پژوهش درپی آن است تاضمنارایه تعاریفی ازمکان وهویت مکان به بررسی کمی و کیفی چهارفیلم ازسینمای کردی نحوه نگرش این فیلم ها را به عنوان یک رسانه و نهاداجتماعی نسبت به ماهیت مکان دریک جغرافیای انسانی خاص که دارای روابط انسانی و اجتماعی ویژه ای است بازگونماید و به چگونگی طرح و هویت بخشی به مکان دراین فیلم ها برای برقراری ارتباطی بهتر با مخاطب بپردازد تحقیق حاضر به لحاظ هدف ازنوع کاربردی بوده و به لحاظ گرداوری اطلاعات پیمایشی و توصیفی می باشد نتایج حاصل ازتحقیق نشان میدهد کارگردان این چهارفیلم توانسته است بااستفاده ازعناصرتصویری نمایشی و عناصرصوتی مرتبط با مکان وقوع داستان و بکارگیری صحیح و هدفمند آنها فرایند ادراک فضا و ایجادحس مکان را برای مخاطب خود چه آشنا و چه ناآشنا به بستروقوع پروژه تسریع نماید و درهویت بخشی به مکان به سینمای خاص و هدف غایی خود که آسیب شناسی مکان است به نتایج یافته ها و راهکارهایی کارکردی نائل گردد