سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
احمد نوحه گر – دانشیار، عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
نسیم قشقایی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
ارشک حلی ساز – استادیار، عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده:
کاربرد مدل های مفهومی بارش- رواناب به عنوان ابزار ارزیابی واکنش حوضه های آبخیز در برابر بار هیدرولوژیک به تنظیم مقدار پارامترهای این مدل ها وابسته است. بنابراین کالیبراسیون و آنالیز حساسیت آنها، جزء مهمی از فرآیند کاربرد این مدل ها می باشد. در این مطالعه مدل حوضه آبخیز با استفاده از نرم افزار HEC-GeoHMS تهیه و شبیه سازی هیدرولوژیک حوضه توسط مدل HEC-HMS انجام شد. جهت واسنجی پارامتر شماره منحنی، از آمار 4 رگبار مشاهده ای و سیل همزمان آنها استفاده شده است. نتایج نشان دادند که این مدل در خصوص پیش بینی دبی اوج و زمان مربوط به آن در خروجی حوضه واقع در ایستگاه هیدرومتری سرمقسم می تواند نتایج قابل قبولی را ارائه نماید اما مدل در برآورد حجم موفق نبود. نتایج آنالیز حساسیت مدل نشان داد که به محض اضافه کردن 5 درصد به شماره منحنی حوضه و رسیدن به مقدار79/27 ، دبی پیک سیل به شدت افزایش پیدا می کند. این نکته نشان داد که هر گونه عملیات کنترل سیلاب در محدوده مورد مطالعه، باید با مطالعه کافی و در جهت کنترل پوشش گیاهی صورت گیرد.