مقاله وضعيت سلامت پرستاران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان 1388 در نشريه پرستاري ايران از صفحه 19 تا 27 منتشر شده است.
نام: وضعيت سلامت پرستاران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت بهداشتي
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله بيمارستان
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويش پوركاخكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سلامتي يکي از حقوق اساسي هر انسان است. در هر سازمان بهداشتي عمده ارايه کنندگان خدمات سلامت پرستاران مي باشند. از اين رو پرستاران نقش ويژه اي در ارتقا سلامت جامعه دارند. اما پرستاران خود به دليل مواجهه با عوامل مختلف تنش زاي شغلي، در معرض کاهش سطح سلامتي مي باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعيت سلامت پرستاران و ارتباط آن با عوامل شغلي و فردي آن ها صورت گرفته است.
روش بررسي: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي است که بر روي کليه پرستاران واجد شرايط بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شاهرود، اجرا شده است. در اين مطالعه از پرسشنامه مشخصات فردي و شغلي و ترجمه فارسي ابزار بررسي وضعيت سلامت فرم کوتاه 36 براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است. پس از انتخاب نمونه ها، شرکت کنندگان با استفاده از روش خود اجرا به پرسشنامه ها پاسخ دادند. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات استخراج از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شد.
يافته ها: از 158 پرستار شرکت کننده در اين مطالعه، 75.8 درصد مونث و 24.2 درصد مذکر با ميانگين سني 32.48±8.31 سال بودند. دامنه نمرات کسب شده براي ابعاد مختلف وضعيت سلامت از 38.20±25.26 براي دردهاي بدني تا 71.94±24.38 براي عملکرد جسمي متغير بوده است. بين سن، وضعيت استخدامي، شيفت کاري، بخش باليني و سنوات خدمت در حرفه پرستاي با ابعاد مختلف وضعيت سلامت رابطه معني دار آماري بدست آمد. از نظر جنس، وضعيت تاهل و ميزان تحصيلات با ابعاد مختلف وضعيت سلامت رابطه معني دار آماري وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که پرستاران بيش از آنچه انتظار مي رود از مشکل دردهاي بدني در مقايسه با ساير ابعاد وضعيت سلامت شکايت دارند. بنابراين توجه به وضعيت سلامت پرستاران به ويژه دردهاي بدني که از شيوع بالايي برخوردار است با در نظر گرفتن ارتباطي که بين متغيرهاي شغلي و فردي با وضعيت سلامت پرستاران وجود دارد براي ارتقا سلامت آنان ضروري است.