مقاله ويژگي هاي روان سنجي «مقياس اميدواري نوجوانان» در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پايش از صفحه 199 تا 204 منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي روان سنجي «مقياس اميدواري نوجوانان» در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان سنجي مقياس
مقاله مقياس اميدواري نوجوانان
مقاله نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به اهميت مفهوم اميدواري در نوجوانان، به ويژه نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي و نقش اين مفهوم در سلامت اين گروه از افراد جامعه، وجود مقياسي معتبر و پايا جهت اندازه گيري اين مفهوم ضروري است. هدف از انجام اين پژوهش، ترجمه و بررسي اعتبار و پايايي مقياس اميدواري نوجوانان بوده است. به اين منظور، پس از ترجمه مقياس مذکور که بر اساس الگوي وايلد و همکاران صورت گرفت، 120 نوجوان ساکن مراکز شبانه روزي استان تهران مقياس مذکور را تکميل کردند.
تحليل عاملي نشان دهنده تک عاملي بودن مقياس مذکور بود. همچنين در بررسي اعتبار ملاکي مقياس، همبستگي با پرسشنامه عزت نفس کوپراسميت (r=590 و P<0.001) و مقياس خودکارآمدي شرر (r=0.487 و P<0.001) معني دار بوده است. آلفاي کرونباخ مقياس 83/0 و ضريب پايايي آزمون مجدد آن در دو بار اجرا و به فاصله 2 هفته، ICC=0.60 بوده است.
نسخه فارسي مقياس اميدواري نوجوانان از اعتبار و پايايي مناسب در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي برخوردار است.