مقاله ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي «مقياس ارزيابي شناختي واحد روانپزشکي – عصبي» در بيماران مبتلا به زوال عقل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه 14 تا 20 منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي «مقياس ارزيابي شناختي واحد روانپزشکي – عصبي» در بيماران مبتلا به زوال عقل
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناخت
مقاله روانشناسي عصبي
مقاله زوال عقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بركتين مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بهداد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي ماهگل
جناب آقای / سرکار خانم: مهوري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: مراثي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: والترفانگ مارك
جناب آقای / سرکار خانم: ولاكوليس دنيس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف بررسي ويژگي هاي روان سنجي «مقياس ارزيابي شناختي واحد روانپزشکي – عصبي» در بيماران مبتلا به زوال عقل انجام شده است.
روش: در يک مطالعه توصيفي – تحليلي، افراد مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکي عصبي بيمارستان نور و بخش نورولوژي بيمارستان آيت اله کاشاني اصفهان در پاييز سال 1387 بررسي و 33 نفر از بيماران مبتلا به زوال عقل به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي اين بيماران مقياس ارزيابي کوتاه وضعيت رواني و مقياس ارزيابي شناختي واحد روانپزشکي – عصبي اجرا گرديد. داده ها به کمک روش هاي آماري توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون خي دو و آلفاي کرونباخ تحليل شدند.
يافته ها: روايي محتوايي مقياس ارزيابي شناختي واحد روانپزشکي – عصبي مورد تاييد قرار گرفت. ضريب پايايي آلفاي کرونباخ اين مقياس به ميزان 0.919 به دست آمد. روايي هم زمان مقياس ارزيابي شناختي واحد روانپزشکي عصبي با مقياس ارزيابي کوتاه وضعيت رواني برابر با (P<0.001) 0.922 به دست آمد. محاسبه همبستگي ميان متغير هاي جمعيت شناختي سن و تحصيلات با نمره کل مقياس ارزيابي شناختي واحد روانپزشكي – عصبي رابطه معني داري را ميان اين متغير ها نشان نداد.
نتيجه گيري: مقياس ارزيابي شناختي واحد روانپزشکي عصبي، در بررسي بيماران مبتلا به زوال عقل ابزاري با پايايي و روايي قابل قبول بوده و در کارهاي باليني و پژوهشي كاربرد دارد.