سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
منیژه شاه محمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه حشره شناسی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران
شهرام شاهرخی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، تهران
حبیب اله خدابنده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده:
در این مطالعه ویژگیهای زیستی شته برگ برنج در شرایط دمای ۱±۲۷ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد و دوره نوری ۱۸ ساعت روشنایی و ۶ ساعت تاریکی روی چهار رقم گندم آذر ۲، سرداری، سرداری ۳۹ و زرین بررسی شد. برای این منظور، تعداد ۳۰ پوره سن یک شته برگ برنج با استفاده از قفسهای برگ روی هر کدام از ارقام گندم پرورش داده شدند و ویژگیهای زیستی شامل طول دوره رشد پورگی، طول عمر و تعداد پوره گذاشته شده توسط حشرات کامل حاصله با آماربرداری روزانه ثبت گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، ارقام گندم مورد بررسی روی طول دوره پورگی شته اثر معنیداری نداشته، ولی طول عمر و باروری شته روی ارقام مختلف متفاوت بود. بیشترین میانگین تعداد پوره گذاشته شده توسط هر ماده (۱۵/۴۲ عدد) روی رقم سرداری ۳۹ و کمترین تعداد (۷/۲۲ عدد) روی رقم زرین مشاهده شد.