خشم: خشم واکنشی است که فرد قدرتطلب برای رسیدن به برتری انجام میدهد. آدلر میگوید: »قدرتطلبی افراد خشمگین بر اساس احساس حقارت بوده است. هر انسانی که قدرت خود را شناسایی میکند، تحت ضرورت بروز دادن این حرکات و رفتارهای تهاجمی و خشن قرار دارد و هرگز نباید این حقیقت را نادیده گرفت که در غلیان خشم، گستره و طیف حقارت به روشنی تمام دیده میشود. ترفند مبتذل و پیش پا افتاده این است که فرد بالا رفتن ارزش خود را در گرو بدبختی دیگران میداند« (آدلر، .(184 :1379

خشم، ویژگـی دیگـر شغـاد نسبت به رستـم است که سبب میشـود با» محرّک مالیـات، خشـم و نفرت و انتقامجویی او از مرحله درونی به مرحله عمل برسد. اینکه شغاد همیشه رستم را مثال بیهمتای بزرگی و نیرومندی میبیند، بر آن میشود تا نام او را از جهان بردارد و در مقابل خود را نامدار سازد، ناشی از همین خشم و حسادت اوست« (قبول، (71 :1388؛ زیرا فرد خشمگین که دارای عقدهی حقارت است توان دیدن افراد بالاتر از خود را ندارد و فقط وقتی خرسند است که خودش را از همه برتر بیند (آدلر، .(185 :1379

خشم درونی شغاد برنمیتابد که کابلستان خراجگزار سیستان باشد، پس با برنامهریزی و توطئه تصمیم به نابود کردن رستم میگیرد، تا از راه کشتن و نابود کردن نام رستم- که جهانپهلوان است و نامی و تاکنون کسی نتوانسته در برابر او بایستد- خود را به برتری برساند و مطرح سازد (قبول، .(71 :1388