مقاله يادداشت پژوهشي: پيش بيني فراواني تصادف هاي جرحي در تقاطع هاي چهارشاخه چراغ دار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه 287 تا 300 منتشر شده است.
نام: يادداشت پژوهشي: پيش بيني فراواني تصادف هاي جرحي در تقاطع هاي چهارشاخه چراغ دار
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصادف جرحي
مقاله تقاطع هاي چراغدار
مقاله مدل دو جمله اي منفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي نوقابي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصادفات ترافيكي در تقاطع هاي شهري، منجر به هزينه هاي گزافي به شكل مرگ، جراحت، از دست رفتن كار و فعاليت و خسارات مالي در جامعه مي شود. تقاطع ها خصوصا در مناطق درون شهري، يكي از نقاط بحراني ايمني ترافيك و از مراكز تصادفات به حساب مي آيد؛ اما در ايران به نظر نمي رسد که تحقيقات گذشته عوامل موثر بر فراواني تصادفات در تقاطع ها را بررسي كرده باشند و بدين جهت پيش بيني تاثير نسبي انواع بهسازي تقاطع ها به منظور كاهش فراواني تصادفات و تعيين اولويت سرمايه گذاري در پروژه هاي بهسازي تقاطع ها مشكل است.
هدف از اين تحقيق، ايجاد مدل آماري با توزيع دو جمله اي منفي براي پيش بيني فراواني تصادفات جرحي و تشخيص عوامل اثرگذار بر فراواني تصادفات جرحي در تقاطع هاي چراغ دار شهرستان مشهد است. براي تعيين بهترين برازش توزيع به داده هاي تصادف از آزمون كي-دو استفاده شد و بررسي مناسب بودن برازش مدل از طريق دويانس/درجه آزادي و پيرسون/درجه آزادي كنترل گرديد. معتبرسازي مدل با استفاده از آزمون استيودنت زوج شده بررسي شد. با استفاده از فاكتور كاهش تصادفات تاثير نسبي هر يك از متغير ها بر فراواني تصادفات جرحي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج مدل آماري، رابطه مهم بين مشخصات هندسي، عامل كنترل و مشخصات ترافيكي تقاطع هاي چراغ دار را با فراواني تصادفات آشكار كرد. نتايج نشان داد كه 6 متغير به ميزان قابل ملاحظه اي بر ايمني تقاطع ها اثر مي گذارد. تعداد خطوط عبوري شاخه تقاطع، وجود ميانه در شاخه تقاطع، تعداد فازها به ازاي هر سيكل، نوع سيستم كنترل تقاطع، دوربين نظارتي و حجم كل ترافيك شاخه تقاطع، متغير هايي است كه از لحاظ آماري، بر فراواني تصادفات جرحي در تقاطع هاي چراغ دار اثر مي گذارد.