مقاله پايداري عملكرد دانه ارقام و لاين هاي گندم نان با تيپ رشدي متفاوت در اقليم معتدل ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 451 تا 469 منتشر شده است.
نام: پايداري عملكرد دانه ارقام و لاين هاي گندم نان با تيپ رشدي متفاوت در اقليم معتدل ايران
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله ژنوتيپ ها
مقاله پايداري عملكرد دانه
مقاله اثر متقابل ژنوتيپ×محيط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي منيره
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي ميرك توحيد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ورهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين پايداري عملكرد دانه ارقام و لاين هاي گندم، تاريخ كاشت مناسب و ژنوتيپ هاي پرمحصول براي اقليم معتدل كشور، پانزده رقم و لاين اميدبخش گندم در قالب يك آزمايش اسپليت پلات بر پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار و سه تاريخ كاشت (20 مهر، 10 آبان و 30 آبان) در شش منطقه به مدت دو سال زراعي (86-1384) مورد ارزيابي قرار گرفتند. عملكرد دانه ارقام و لاين هاي مورد آزمايش پس از جمع آوري نتايج دو ساله از ايستگاه هاي مختلف به منظور تعيين بهترين تاريخ كاشت مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج حاكي از آن بود كه تاريخ كاشت اول (20 مهر) براي تمام ايستگاه ها مناسب بود. بنابراين داده هاي دو ساله مربوط به تاريخ كاشت اول تجزيه واريانس مركب شدند. با توجه به معني دار شدن اثر رقم × سال × مكان، براي بررسي دقيق تر اثر متقابل و تعيين ارقام پايدار تجزيه پايداري با روش هاي مختلف انجام شد. نتايج حاصل از روش هاي ارزيابي شده تا اندازه اي مشابه بودند و در بيشتر روش ها رقم شيراز با ميانگين عملكرد 9.79 تن در هكتار پايدارترين رقم شناخته شد. واريانس انحراف از رگرسيون و ضريب تبيين اين رقم به ترتيب 0.28 و 91.1 بود كه نشان دهنده پايداري وسازگاري عمومي اين رقم است. لاين M-81-14 با ميانگين عملکرد 8.8 تن در هكتار، از نظر پايداري در رتبه دوم قرار داشت. ارقامMV17، سايسون، زرين و كوير در اين پژوهش از پايداري نسبتا كمتري برخوردار بودند.