مقاله پايش درماني سيکلوسپورين – آ در کودکان ايراني با کليه پيوندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه 112 تا 121 منتشر شده است.
نام: پايش درماني سيکلوسپورين – آ در کودکان ايراني با کليه پيوندي
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيکلوسپورين – آ
مقاله پايش درماني دارو
مقاله غلظت خوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متوليان منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: اتوكش حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شمس آبادي رزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: چاليان مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سيکلوسپورين يک سرکوب کننده سيستم ايمني با پنجره درماني باريک است. به دليل تفاوت هاي بين فردي فراواني که در فارماکوکينتيک سيکلوسپورين وجود دارد، غلظت خوني توتال سيکلوسپورين به عنوان راهنمايي براي تنظيم دوز دارو در بيماران پيوندي مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از انجام اين مطالعه، تعيين روش دقيق و مناسبي براي پايش درماني سيکلوسپورين در کودکان با کليه پيوندي و يافتن بهترين زمان براي نمونه گيري جهت پايش درماني (Therapeutic Drug Monitoring=TDM) سيکلوسپورين براي کنترل بيماران پيوند کليه به منظور کاهش فعاليت سيستم ايمني در کنار کمترين عوارض جانبي است.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، 29 جوان (16 پسر و 13 دختر) با ميانگين سني 14.5±2.3 سال (از 8 تا 20 سال) که حداقل 6 ماه از دريافت پيوند ايشان مي گذشت، وارد مطالعه شدند. بيماران علاوه بر سيکلوسپورين – آ، داروهايي چون پردنيزولون، ميکوفنوليت موفتيل، آهن و اسيدفوليک نيز مصرف مي کردند. وضعيت باليني و کارکرد کليوي بيماران ثبت شد. ميزان سيکلوسپورين – آ در خون بيماران در زمان قبل از مصرف دارو و 0.5، 1، 1.5، و 2 ساعت بعد از دريافت دارو، با استفاده از روش راديوايمونواسي تعيين گرديد و با استفاده از ضريب همبستگي Pearson، آناليز آماري صورت گرفت.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد که روش استفاده شده براي تعيين مقدار سيکلوسپورين – آ در خون، روشي دقيق و تکرارپذير است. حداقل مقدار قابل اندازه گيري سيکلوسپورين – آ، 5 نانو گرم در ميلي ليتر و درصد بازيافت، %86-109 بوده است. ضرايب تغييرات بين روزي و درون روزي براي 3 غلظت اختياري سيکلوسپورين – آ در خون، به ترتيب %8 و %5.8 بود. ميانگين غلظت زمان صفر و 1.5 ساعت پس از تجويز دارو به ترتيب 100±3 و 515±19.2 ميکروگرم در دسي ليتر بود. ميانگين سطح کراتينين سرم (1.9-0.1)0.9 ميلي گرم در دسي ليتر بود. ارتباط معني داري بين کراتينين سرم، دوز سيکلوسپورين – آ و غلظت زمان 1.5 ساعت وجود داشت؛ در حاليکه بين سن، کراتينين سرم و غلظت زمان 1.5 ساعت ارتباط وجود نداشت. همچنين بين غلظت زمان صفر و هيچ يک از پارامترهاي بالا ارتباط وجود نداشت. بنابراين نتيجه اين مطالعه نشان مي دهد که غلظت خوني 1.5 ساعت بعد از دريافت دارو بهترين نشانگر براي پايش درماني دارو در کودکان ايراني است و بهترين ارتباط را با دوز و سطح کراتينين دارد.
نتيجه گيري: روش استفاده شده براي اندازه گيري سيکلوسپورين – آ در خون، روشي دقيق و تکرارپذير است و براي مطالعات کينتيکي سيکلوسپورين – آ مناسب است. بر اساس يافته هاي اين مطالعه مي توان چنين نتيجه گرفت که به منظور آسايش بيماران پيوندي در سنين پايين، اندازه گيري سطح خوني سيکلوسپورين – آ در يک نوبت قابل انجام است و بهترين زمان بر اساس اين مطالعه، زمان 1.5 ساعت بعد از مصرف دارو است.