سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمود عضدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه مازندران
کریم سلیمانی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی ساری
محمود حبیب نژاد روشن – دانشیار دانشکده منابع طبیعی ساری
خدایار عبداللهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی شهرکرد

چکیده:

امروزه خشکسالی به مساله ای جهانی تبدیل شده است . دنیا سراسیمه ونگران به عمق فاجعه ای که ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح در تامین منابع آب است با انبوهی از مسایل و مشکلات ناشی از آن نزدیک می شود . اکنون زنگ خطر خشکسالی وکم آبی برای کشورهایی نیز که از نظر منابع آب غنی بوده اند، به صدا در آمده است. تحقیق حاضر در استان مازندران و برای بررسی خصوصیات خشکسالی و پهنه بندی آن در سطح استان انجام شده است. برای این منظور از شاخص SPI برای بررسی شدت و تداوم خشکسالی در یک دوره آماری20 ساله بهره گرفته شد. در ابتدا شاخص SPI در دو مقیاس زمانی 6 و 24 ماهه از داده های بارندگی مربوط به 51 ایستگاه باران سنجی استخراج گردید. در مرحله بعد مناسب ترین توزیع مربوط به سری های زمانی شاخص SPI ( تداوم و شدت خشکسالی) در هر یک از ایستگاهها استخراج و دوره بازگشت های20، 50 و100 ساله خشکسالی مربوط به هر ایستگاه محاسبه و در نهایت با استفاده از روش های زمین آمار (کریجینگ) به پهنه بندی شاخص خشکسالی در سطح استان اقدام شد. نتایج نشان دهنده خشکسالی های شدید در شرق استان بوده که با پیشروی به سمت غرب استان از شدت خشکسالی ها کاسته می شود. همچنین بیشترین تداوم خشکسالی ها در غرب استان دیده می شود و شرق استان به رغم دارا بودن شدت بالای خشکسالی شاهد تداوم خشکسالی کمتری نسبت به غرب استانمی باشد.