سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قهرمان جوادی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
ابراهیم شاکری زاده – معاونت برنامه ریزی استانداری هرمزگان

چکیده:

خشکسالی یکی از مزمن ترین و زیانبارترین ناپایداری های محیطی است و در بین حوادث طبیعی در جهان خشکسالی از لحاظ درجهشدت ، طولمدت ، مجموعفضای تحت پوشش وفراوانی مقاماول را داراست و موجب اختلال در اکوسیستم و اثرات اجتماعی اقتصادی زیانباری را ببار می آورد .
با توجهبه قرار گرفتناستان هرمزگاندر ناحیهآب و هوایی خشک ونیمه خشکایرانوقوع خشکسالی های مکرر در سالهای اخیر، اهمیت پرداختن به مقوله خشکسالی را بیش از پیش نمایان می کند. منطقه ای که در این گزارش مورد پژوهش قرار گرفته محدوده سیاسی استان هرمزگان می باشدکه مساحتی در حدود 66870 کیلومتر مربع را دربرمی گیرد .
برای بررسی وقایع خشکسالی شاخص های مختلفی وجود دارد که شاملنمایه درصد نرمال بارندگی ( PNPI ) ، نمایه دهکهای بارندگی( DPI ) ، نمایه خشکسالی بالم و مولی( BMDI)، نمایه شدت خشکسالی پالمر ( PDSI )، نمایه ناهنجاری بارندگی( RAI ) و غیره که کاربرد هر کدام از روشها مزایاو معایبی دارد .
هدف از این مطالعهمحاسبهفراوانی نسبیخشکسالیهایاستان هرمزگانبه کمکشاخص بارش استاندارد () و تهیه نقشه های آنها می باشد . شاخص که تنها برپایه استفاده ازمعیار بارندگی استوار است اساسا برای تعریف و پایش خشکسالی و ترسالی ارائه گردیده است .
جهت بررسی خشکسالیهای محدوده مطالعاتیازداده های بارندگی ماهانه 99 ایستگاه هواشناسی وزارت نیرو و سازمان هواشناسی و مجموعا24453 عدد بعنوان داده های خام با طولدوره آماریمشترک19 ساله ( 66تا 84 ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و داده های آنها مورد آزمون و تکمیل قرار گرفتند .
سپس شاخصدر سه مقیاس زمانی شش ماهه اول ، شش ماهه دوم و سالانه محاسبه گردید و سال 72شدیدترین سال خشکسالی و سپس سال 84 در طی دوره آماری بوده است .
برای شناخت توزیع مکانی خشکسالی های منطقه مقادیرهر رویداد مشخص خشکسالی در سطح محدودهمطالعاتی استان مورد آنالیز زمین آماریقرار گرفتو نقشه های گسترهخشکسالی استانبرای دوره های زمانی یاد شده در محیط GIS تولید گردید .