سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید اسلامیان – دانشیار گروه ابیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق به منظور پایش و پهنه بندی خشکسالی در حوضه آبخیز کرخه از بین شاخصهای مختلف خشکسالی، شاخص بارش استاندارد مورد استفاده قرار گرفت. به منظور بررسی همگنی داده های بارندگی روش ران تستمورد استفاده قرار گرفت و مشخص شد که داده های بارندگی در ایستگاه های منتخب همگن می باشند. بعد از آماده سازی داده ها، شاخص بارش استاندارد درمقیاس 12 ماهه (سالیانه) محاسبه گردید. به منظورپهنه بندی خشکسالی در سطح حوضه از روش کریجینگ استفاده شد و نقشه ها به کمک نرم افزار SURFER ترسیم گردید. نتایج نشان می دهد که در طول دوره آماری خشکسالی ها با شدت های مختلف در سطححوضه اتفاق افتاده و از سمت غرب به سمت شرق حوضه از فراوانی خشکسالی ها کاسته می شود.