سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرزو اصغریان – اداره کل هواشناسی استان هرمزگان – بندرعباس
مرضیه سی سی پور – اداره کل هواشناسی استان هرمزگان – بندرعباس
محسن عراقی زاده – اداره کل هواشناسی استان هرمزگان – بندرعباس

چکیده:

محدوده جغرافیایی استان هرمزگان که منطبق بربخش جنوبی ایران می باشد از جمله مناطقی در کشور است که تغییرات شرایط جوی در آن بسیار محسوس بوده و پدیده خشکسالی به دفعات در آن اتفا ق می افتد از دیدگاه هواشناسی کمبود بارش را نسبت به شرایط میانگین دراز مدت خشکسالی می نامند که در این خصوص ویژگیهای مختلف اقلیم ها منظور می گردد. استان هرمزگان بر اساس محاسبات دوره آماری (سال زراعی ) دارای متوسط سالانه 174/5 میلیمتر بارندگی می باشد. پدیده خشکسالی در استان هرمزگان همگام با روند خشکسالیها در ایران بوده و به خاطر موقعیت خاصی که استان هرمزگان در زمینه های مختلف اعم از کشاورزی ، مرتع و صنعت دارامی باشد ، خشکسالی مشکلات و معضلات بزرگی ایجاد نموده است. در این مقاله بارش یک دوره50 ساله ایستگاه بندرعباس (1386- 1385 لغایت1337- 1336 )در نظر گرفته شده و سپس بر روی داده ها ( براساس شاخصهای درصد از بارش میانگین، انحراف از نرمال ، کلاسه بندی بارش ، توزیع استاندارد و دهکها) آنالیز آماری انجام گرفته است و شدت خشکسالی در شهر بندرعباس با روشهای مختلف ، مطالعه شده است .