سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه حسینی برزی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
آرام بایت گل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران
مهدی شادان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

بررسیهای پتروگرافی و آنالیز مودال همراه با مطالعات ژئوشیمیایی از سازند شیرگشت ایران مرکزی با سن اردویسین در دو برش کوهعاشقان و کوه راهدار واقع در بلوک کلمرد متعلق به زون ایران مرکزی، ، در تعیین برخاستگاه زمینساختی این سازند در این مناطق مورد استفاده قرار گرفت. وارد نمودن نتایج حاصل از نقطهشماری نمونههای انتخابی از مقاطع مورد مطالعه بر روی نمودارهای Qp56.142Lv0Ls و 44.563 Qm96.14F0/07Lt3.64 ، Qt97.87F0.07L2.03 ترکیب این ماسهسنگها را کوارتزآرنایت، نشان میدهد. نتایج حاصل از آنالیز مودال برخاستگاه زمین ساختی این ماسهسنگ ها را کراتون داخلی نشان داده و بر چرخه مجدد رسوبی دلالت میکند. همچنین، سنگ منشاء این ماسه سنگها، رسوبی- دگرگونی با درجه متوسط همراه با پلوتونیک به نظر میرسد از طرف دیگر آنالیز مودال این ماسهسنگها، همراه با شواهد پتروگرافی بدست آمده از آنها حاکی از آب و هوای مرطوب در زمان رسوب گذاری آنهاست. نتایج مطالعات صحرایی (ساختمان های رسوبی)، ایکنوفاسیسها (کروزیانا) و پتروگرافی این سازند حاکی از وجود رخسارههای سنگی آواری، ماسهسنگی، شیلی و رخساره کربناته، دولومیتی معرفی میکند.