مقاله پراکندگي مالکيت و نقد شوندگي سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه 3 تا 22 منتشر شده است.
نام: پراکندگي مالکيت و نقد شوندگي سهام
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکندگي مالکيت
مقاله نقدشوندگي سهام
مقاله اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام
مقاله عدم تقارن اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي نيا ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رساييان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پراکندگي مالکيت از عوامل مهم اثرگذار بر اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام شرکت ها است. اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام نيز از مهم ترين معيارهاي نقدشوندگي سهام شرکت ها محسوب مي شود. برخي از پژوهش هاي خارجي صورت گرفته بيانگر آن است که افزايش پراکندگي مالکيت سبب کاهش اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و در نتيجه افزايش نقد شوندگي سهام شرکت ها مي شود. در ايران پژوهش هاي چنداني در مورد رابطه پراکندگي مالکيت و نقدشوندگي سهام صورت نگرفته است، بنابراين هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه درصد سهام بلوکي در دست سهامداران (معياري از پراکندگي مالکيت) به عنوان متغير مستقل و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان متغير وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستاي اين هدف، اطلاعات 7 ساله (81-87) صد و پنجاه و شش شرکت، مورد مطالعه قرار گرفت. براي آزمون فرضيه ها از رگرسيون چند متغيره با استفاده از داده هاي ترکيبي استفاده گرديده است. نتايج پژوهش بيانگر آنست که بين پراکندگي مالکيت و نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنا داري وجود ندارد.