سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیمین بخارائی نجفی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین ضمیری – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق

چکیده:

در این مقاله یک روش پرتوسازی نیمه کور در سیستمهای MIMO-OFDM با استفاده از تجزیه مقادیر تکین (SVD) پیشنهاد می گردد. با بهره گیری از این روش پرتوهای آنتنهای فرستنده و گیرنده طوری شکل داده می شود که میزان تداخلهای فضایی کمینه گردد. روش پیشنهادی مبتنی بر بهبود الگوریتم Expectation Maximization ) EM) مقید شده می باشد که در آن برای بهبود پرتوسازی از ویژگیمحدود بودن طول موثر کانال در حوزه زمان استفادهشده است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده کارایی بهتر الگوریتم پیشنهادی نسبت به روش EM مقید شده و همچنین روشهای مبتنی بر تجزیه زیر فضا است.