سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهنگ هنرور – دانشیار گروه ساخت و تولید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکد
وحید حقیقی – کارشناس ارشد ساخت وتولیددانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکد

چکیده:

این مقاله تاثیر اعمال روشهای مختلف پردازش سیگنال بر روی تصاویر روبشB-scan) B ) حاصل از آزمون فراصوتی زمان پرواز پراش (TOFD) را بر روی نمونه های معیوب جوش مورد مطالعه قرار میدهد. پایین بودن میزان تفکیکپذیری و نسبت سیگنال به نوفه (S/N) و نیز وجود دنباله ی کاذب به همراه نشانهی عیب از جمله عواملی هستند که تفسیر نتایج حاصل از این آزمون را دشوار می سازند. روشهای پردازش سیگنال متفاوتی میتوانند برای کاهش این مشکلات مورد استفاده قرار گیرند. مطالعاتی که تاکنون انجام شده نشان داده است که ترکیب روشهای فیلتر وینر (WR) و برون یابی طیف به روش اتورگرسیو (AR)تاثیر بسزایی در بالا بردن میزان تفکیکپذیری سیگنالهای روبش (A-scan) A حاصل از روش فراصوتی TOFD دارد. همچنین با ادغام تکنیک تمرکز دهی مصنوعی SAFT میتوان میزان تفکیک پذیری طولی در تصاویر روبش B را نیز افزایش داد و کشیدگی دنبالهی عیب را تا حد زیادی حذف نمود. در این مقاله تصاویر روبش B خام توسط الگوریتمی مرکب از تکنیکهای فیلتر وینر، برون یابی طیف به روش اتورگرسیو و تمرکزدهی مصنوعی مورد پردازش قرار گرفت هاند. نتایج بدست آمده نشان میدهد که روش ترکیبی جدید دقت اندازه گیری عیب را تا حد زیادی بهبود می بخشد.