مقاله پليس و آموزش حقوق شهروندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مطالعات راهبردي از صفحه 47 تا 71 منتشر شده است.
نام: پليس و آموزش حقوق شهروندي
این مقاله دارای 25 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق شهروندي
مقاله آموزش
مقاله حقوق بشر
مقاله پليس
مقاله امنيت
مقاله حقوق متهم
مقاله کارآمدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي دوستي شهركي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پليس به عنوان مهمترين نيرويي که حفظ امنيت داخلي را بر عهده دارد،  در راستاي تامين حقوق شهروندان، ناگزير از انجام کار هايي است که به درست يا نادرست، تعرض به آزادي يا امنيت يا ديگر حقوق شهروندي ناميده مي شود.
براي يافتن راهکاري براي برون رفت از اين چالش و تعارض دروني وظائف پليس، بررسي هاي ژرف و آموزش هدفمند حقوق شهروندي بايسته و شايسته است.
با اين نگاه، کارآمدي پليس در گرو آموزش حقوق شهروندي به اجزاء اين نيرو و عموم شهروندان است. ارايه آموزش هاي لازم براي روشن شدن اذهان عمومي نسبت به حقوق شهروندي و چگونگي صيانت آن توسط پليس، برخي برداشت هاي نادرست را از ميان بر مي دارد. آموزش حقوق مورد احترام شهروندان به پليس نيز موجب مي شود اجزاء اين نيروي امنيتي، از تعرض به حقوق شهروندان، هرچند متهمين و مجرمين بپرهيزند تا از اين رهگذر، کارآمدي پليس در تامين حقوق شهروندي حاصل شود.