سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یوسف کیانپورکلخواجه – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد لندی – دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی عامری خواه – عضو هیئت علمی گروه علوم خاک، دانشگاه شهید چمران اهواز
کوروش کیانی – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان

چکیده:

پهنه بندی اگرواکولوژی یکی از انواع ارزیابی اراضی میباشد و راه حلی است مناسب برای دستیابی به تولید پایدار وحفظ عوامل موثر بر تولید. و همچنین ابزاری موثر برای شناخت توانمندیهای اراضی و اختصاص آنها به بهترین و سود آورترین انواع بهرهوری میباشد. این مطالعه با هدف پهنهبندی کیفی اگرواکولوژی و تعیین مناطق مناسب جهت کشت آبی گندم و سورگوم در دشت هندیجان با وسعتی حدود 23500 هکتار در استان خوزستان صورت گرفت. روشهای محدودیت ساده، محدودیت با ذکر تعداد و شدت محدودیت ها، استوری و ریشۀ دوم برای تعیین کلاسهای کیفی تناسب هر یک از واحدهای خاک مورد استفاده قرار گرفتند. خروجی های این روشها جهت تهیۀ نقشههای پهنهبندی اگرواکولوژی کشت آبی گندم و سورگوم در محیط نرم افزارGIS مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که واحدهای خاک منطقه برای کشت آبی گندم اکثراً نسبتاً مناسبS2 و مابقی بحرانیS3 و نا مناسبN) و برای کشت آبی سورگوم، حدود نیمی از اراضی دارای تناسب بحرانیS3 و نیم دیگر نا مناسبN) بودند.