مقاله پهنه بندي كيفي آب رودخانه دره مراد بيك همدان بر اساس شاخص NSFWQI و بهره گيري از سامانه اطلاعات جغرافيايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه 38 تا 44 منتشر شده است.
نام: پهنه بندي كيفي آب رودخانه دره مراد بيك همدان بر اساس شاخص NSFWQI و بهره گيري از سامانه اطلاعات جغرافيايي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي
مقاله شاخص كيفيت آب
مقاله رودخانه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: ساقي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تراب زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: رودخانه ها به عنوان يكي از منابع اساسي تامين آب براي مصارف گوناگون از جمله كشاورزي، شرب و صنعت مطرح مي باشند. از اينرو  پايش كيفيت اين منابع با توجه به خشكسالي هاي اخير و توسعه شهري و روستايي يكي از وظايف مهم در حيطه مديريت محيط زيست مصوب مي گردد. با توجه به اهميت رودخانه دره مرادبيك همدان در برداشت آب از آن جهت مصارف مختلف و همچنين تخليه آلاينده هاي متعدد به آن، ارزيابي كيفي آب  اين رودخانه ضروري به نظر مي رسد. از طرفي پهنه بندي آلودگي و ارايه تصوير صحيح از وضعيت کيفي آب هاي سطحي توسط سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS)  باعث مي گردد تا هرگونه تصميم گيري مديريتي که اثرات زيست محيطي آن بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم متوجه آب هاي سطحي کشور باشد، با آگاهي بيشتري اتخاذ گردد.
روش كار: در اين مطالعه كه از نوع توصيفي ـ مقطعي مي باشد، نمونه برداري در طي 7 ماه از 6 ايستگاه موردنظر انجام گرفت و پارامترهاي كيفي شامل: دما، اكسي‍ژن محلول،
BOD، كليفرم مدفوعي، نيترات، فسفات، كلسيم، منيزيم، آمونياك، pH، هدايت الكتريكي، كل جامدات، كل جامدات محلول و معلق، در طول رودخانه بررسي گرديد. داده هاي حاصل از مطالعه با استفاده از شاخص ملي كيفيت آب (NSFWQI) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و در نهايت مسير رودخانه با استفاده از نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافيايي پهنه بندي گرديد.
نتايج: نتايج بدست آمده مشخص مي سازد كه ميانگين شاخص NSFWQI در بهترين وضعيت كه مربوط به ايستگاه اول بود معادل 78/62 مي باشد كه وضعيت متوسط را از لحاظ شاخص كيفي مورد استفاده مشخص مي سازد و ميانگين مذكوردر بدترين حالت كه مربوط به ايستگاه شماره 6 مي باشد معادل 49/27 محاسبه گرديد كه نشانگر بروز وضعيت كيفي بد مي باشد.
نتيجه نهايي: بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه، شاخص كيفيت NSFWQI شاخص مناسبي جهت پهنه بندي رودخانه دره مرادبيك معرفي گرديد. با پايش عوامل فيزيكي، شيميايي و ميكروبي و همچنين با كنترل شاخص كيفي مذكور در ايستگاه هاي موردنظر، اثرات زيست محيطي ورود آلودگي در قسمت هاي مختلف رودخانه بخوبي مشهود بوده و امكان تصميم گيري در خصوص نحوه استفاده از آب در بخش هاي مختلف آن را براي مسوولين ذي ربط فراهم مي سازد.