سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه درگاهیان – کارشناسان مرکز تحقیقات هواشناسی لرستان
هنگامه شیرانوند – کارشناسان مرکز تحقیقات هواشناسی لرستان

چکیده:

خشکسالی از جمله پدیده های اقلیمی بوده که وقوع آن امری اجتناب ناپذیر است از آنجایی که خشکسالی یک پدیده خزنده و تدریجی است خسارات ناشی از آن به طور آنی قابل لمس نبوده و با توجه به درجه شدت تداوم و گسترش منطقه ای و خسارات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن اثرات آن بعدا مشخص می شود شناخت و پایش خشکسالی با شاخصهای معتبر اولین قدم در جهت مدیریت این پدیده محسوبمی شود دراین پژوهش از شاخصهای بارش استاندارد که معتبر ترین و مشخص ترین و سریعترین نمایه خشکسالی از دیدگاه هواشناسی به حساب می اید به بررسی فراوانی شدت و تداوم خشکسالیها در استان لرستان پرداخته شده است به این منظور شاخص SPI در بازه های زمانی ۲۴ ، ۱۲ و ۶و۳ درمحدوده مورد مطالعه محاسبه و سپس نقشه های پهنه بندی مربوط به فراوانی شدت و تداوم خشکسالی در بازه های زمانی مختلف درمحیط ArcGIS تهیه گردید.