سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جعفر مرشدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ابراهیم مقیمی – دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیق حاضر به پهنه بندی لغزش در حوضه سد ایلام به عنوان یکی از فرایندهای فرسایشی میپردازد. حوضه مورد مطالعه در غرب کشور و در استان ایلام واقع است. جهت بررسی لغزشها در حوضه از روشهای میدانی، کتابخانهای و سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است.
در حوضه مورد مطالعه 46 لغزش ثبت شد که با ورود لغزشهای ثبت شده به سیستم اطلاعات جغرافیایی اقدام به تجزیه و تحلیل GPS و ارتباط آنها با لایه های زمین شناسی، جاده ها، شیب ، جهت شیب ، ارتفاع و کاربری اراضی گردید. در بین لایههای مورد استفاده، در لایة زمینشناسی سازندهای گورپی و ایلام بیشترین لغزشها مشاهده شده و از لحاظ کاربری اراضی، اراضی مرتعی مستعدترین زمینها برای لغزش هستند. همچنین تعیین شد که در 100 متری جادههای اصلی بیشترین رخداد لغزشها انجام گرفته است. و شیب 15-10 درجه بیشترین رخداد لغزش را دارد.
پس از تعین واحدها و وزندهی به آنها اقدام به تهیه ی نقشه پهنهیندی خطر لغزش شد.