سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدعلی صارمی نائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران
مجتبی زارعیان جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران
محمدرضا اختصاصی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران
علی محمدیان بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی ازمهمترین پارامترهای مورد استفاده در مطالعات منابع طبیعی، بخصوص مطالعات فرسایش بادی، سرعت آستانه فرسایش می باشد . که برای برآورد آن روش های مختلفی ارائه شده است، که از آن جمله میتوان به روشهایی نظیر تونل باد ( ثابت و قابل حمل ) ، روابط تجربی، تله های رسوب گیر و … اشاره نمود . روشهای فوق اندازه گیری سرعت آستانه را به صورت نقطه ای بیان میکنند و مقادیر حاصل مربوط به محل های نمونه گیری سرعت آستانه میباشد که با میان یابی بین نقاط اندازه گیری شده با استفاده از روش های زمین آمار می توان اقدام به برآورد مقادیر سرعت
آستانه در کلیه سطح منطقه نمود . در این تحقیق نیز تلاش شده است تا پس از اندازه گیری سرعت آستانه فرسایش با استفاده از دستگاه سنجش فرسایش بادی ( تونل باد ) ، با استفاده از روش های میانیابی موجود در زمین آمار و سامانه اطلاعات جغرافیایی سرعت های آستانه برآورد شده در هر نقطه برای تمام سطح منطقه تعمیم داده شود و در نهایت نقشه مناطق هم سرعت آستانه ترسیم گردد