سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسین معماریان – دانشیار دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی معدن
مهدی زارع – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سپیده کریمی پریدری – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک، زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شنا
عطیه محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکد

چکیده:

مقاله حاضر پژوهشی است با محوریت تعیین خطر لرزه ای در منطقه شهرکرد در این پژوهش بر اساس داده های تاریخی و سده بیستم ، اطلاعاتگسل های لرز زا، ساز و کار ژرفی محدوده و ساختار زمین شناسی، مدل لرزه زمینساخت منطقه ارائه و چشمه های لرزه زا معرفی گشته اند. سپس پارامترهای لرزه خیزی با استفاده از نرم افزار Kijko و با فرض Mmin=4 محاسبه شده اند. اطلاعات حاصل برای روابط کاهندگی مختلف مورد پردازش قرار گرفته و در نهایت میانگین بیشینه شتاب مورد انتظار برای هر نقطه بدست امده است. با استفاده از این نتایج، نقشه های هم تراز شتاب منطقه شهرکرد برای مولفه های افقی و قائم بر اساس رهیافت احتمالی (دوره بازگشت های 475 و 2475 سال) تهیه و با یکدیگر مقایسه گشته اند. در ادامه منطقه ای به مساحت 73 کیلومتر مربع واقع شده در محدوده شهری جهت مطالعه ریز پهنه بندی انتخاب گردید. به منظور شناسایی چگونگی گسترش ابرفتهای محدوده از تلفیق اطلاعات ژئوتکنیکی و لرزه نگاری انکساری و تعمیم این نتایج برای نواحی بدون اطلاعات، 73 مقطع ژئوتکنیکی نماینده به ابعاد 1 ضربدر 1 کیلومتر مربع تهیه گردید. در این مطالعه از نتایج خطر برای دوره بازگشت 475 سال مولفه افقی استفاده شده است. جهت انجام تحلیل دینامیکی آبرفت، 12 شتاب نگاشت زمین لرزه های متفاوت انتخاب شده است که بتواندحرکت سنگ بستر را به ازاء زمین لرزه های محتمل منطقه مدل نماید. تحلیل داده ها توسط نرم افزار EERA انجام شده است. در ادامه نتایج به صورت نقشه های ریز پهنه بندی پریود طبیعی آبرفت، شتاب و ضریب بزرگنمایی با توجه به زمین لرزه های مختلف در ایستگاه های متفاوت ارائه شده است. نتایج نشان میدهد بیشینه شتاب مورد انتظار در دوره بازگشت 475 و 2475 سال برای مولفه افقی به ترتیبg,g و برای مولفه قائم بترتیب g,g می باشد همچنین بیان می کند که با افزایش ضخامت و درجه سستی آبرفت، پریود طبیعی خاک افزایش یافته و بزرگنمایی در پریودهای بالاتری رخ میدهد.