مقاله پيش بيني بقاي پس از جراحي در بيماران مبتلا به سرطان معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير 1388 در دانشور از صفحه 55 تا 62 منتشر شده است.
نام: پيش بيني بقاي پس از جراحي در بيماران مبتلا به سرطان معده
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان معده
مقاله پيش بيني
مقاله تحليل بقا
مقاله رگرسيون کاکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلريان اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: سرطان معده، دومين سرطان شايع و دومين علت مرگ و مير ناشي از سرطان ها در سراسر دنيا شناخته شده است و در ايران آدنوکارسينوم معده کشنده ترين نوع سرطان معده است و افراد داراي اين نوع سرطان طول عمر کوتاه تري نسبت به سايرين دارند.
در اين مطالعه بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده که در بخش گوارش بيمارستان طالقاني تحت جراحي قرار گرفتند مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.
روش بررسي: طي سال هاي 1381 لغايت 1385، تعداد 455 بيمار مراجعه كننده با تشخيص قطعي سرطان معده که در بخش گوارش بيمارستان طالقاني تحت عمل جراحي قرار گرفتند به صورت هم گروه تاريخي تحت بررسي و آناليز قرار گرفتند. اثر متغيرهاي جنس، سن، شاخص توده بدني، وضعيت مواجهه با مواد شيميايي، سابقه فاميلي، درجه تمايز هيستوپاتولوژيك، سابقه مصرف زياد نمك يا دخانيات، هيستولوژي بيماري، نوع هيستوپاتولوژي، مرحله پيشرفت سرطان، علايم در زمان تشخيص و اندازه تومور بر طول عمر بيماران مورد ارزيابي قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش كاپلان ماير، مدل مخاطرات متناسب كاكس و برآوردگر برسلو و تارون واير استفاده شد.
نتايج: 6/71 درصد از بيماران مرد و بقيه (4/28 درصد) زن بودند و ميانگين سن در بيماران مرد 39/59 سال و در زنان 22/56 سال بود. ميانگين و ميانه بقاي اين بيماران به ترتيب 56/32 ماه و 3/28 ماه به دست آمد و بقاي يک ساله، دو ساله، سه ساله، چهارساله و پنج ساله اين بيماران به ترتيب 0.78، 0.53، 0.40، 0.32 و 0.15 به دست آمد. مدل مخاطرات متناسب كاكس نشان داد كه سن در زمان تشخيص (p=0.023)، سابقه فاميلي  (p=0.045)و اندازه تومور (p=0.032) با طول عمر بيماران ارتباط معناداري داشته اند.
نتيجه گيري: ميزان بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده پايين است و به نظر مي رسد که يکي از دلايل جدي اين مساله، تاخير در تشخيص باشد. بنابراين، به كارگيري آموزش همگاني درباره تشخيص و علايم خطر اوليه بيماري و انجام آزمايش هاي دوره اي، اجتناب ناپذير است.