سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
رامین سلطان محمدی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
علی مزاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
رسول خسروانیان – استاد یار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده:
یکی ازپارامتر های موثر در موفقیتیکپروژه حفاریبه کارگیریدانش مدیریت پروژه برایاجرایپروژهبراساس استاندارهای جهانیمی باشد. ،وجود یک ساختار جامع برای قسمت های مختلف هزینه های حفاری و از آن مهمتر وجود یک ساختار سیستم مهندسی هزینه، که به طور مجزا هزینه هر بخش را بررسی نماید، از موارد مورد نیاز بشمار میرود، این مقاله تلاش می نماید تا به تدوین یک سیستم هزینه ای و مدیریتی بصورتمنسجموعلمی بپردازد و از طرفی بررسی بازخور ها برای موفقیت پروژه، یک مسالهء حیاتی است. یک بازخور زمان بندی شده و هدفمند، به مدیر پروژه کمک می کند که پروژه را با بودجه مقرر و زمان برنامه ریزی شده به پایان برساند. مدیریت ارزش کسب شده ، یکی از مهم ترین ابزار هایی است که به گرفتن بازخور از عملکرد پروژه کمک می نماید. با بررسی مدیریت ارزش کسب شده EVM) )که مشخص میکند یک پروژه حفاری چه عملکردی داشته و سمت و سو آن در چه جهتی است، میتوانیم روی منابع موجود یک مدیریت کارآمد داشته باشیم و زمان و هزینه کلی بهینه می گرددوبازدهیبهصورتچشمگیریافزایش می یابد. نهایتا" با توجه به اینکه محاسبات پیش بینی زمان و هزینه اجرای پروژه در دنیای واقعی نمی تواند قطعی باشد، لازم است با در نظر گرفتن پیش بینی ها مبنای انتخاب و تصمیم گیری برای یک پروژه به درستی و خطای کمتر صورت گیرد