سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی کاهنی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی شاهرود
علی کریم پور – استادیار گروه برقدانشگاه فردوسی مشهد
هانی رئوف شیبانی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای مدلسازی قیود مسئله برنامهریزی واحدها 1 ارائه گردیده است. در این روش ابتدا مدل غیرخطی قیود و تابع هدف مسئله تعریف میگردد. از آنجا که روش جامعی برای بدست آوردن جواب بهینه 2 در مسائل غیرخطی موجود نیست، از تکنیکهای خطی سازی (RLT)3 جهت تبدیل این برنامه غیرخطی به برنامه ترکیبی صفر و یک 4 استفاده شده است. الگوریتمها و روشهای زیادی برای حل مسئله ترکیبی صفر و یک ارائه شده که می- توانند جواب بهینه مسئله را با استفاده از کامپیوترهای شخصی بدست آورند. روش ارائه شده در این مقاله به منظور پخش بار بهینه 5 شبکه سیستم قدرت ایران استفاده گردیده است.