سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی غفاری – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرزاد چراغپور سماواتی – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
علیرضا خدایاری – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
سیدداود قدغ – کارشناس کامپیوتر، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال

چکیده:

امروزه اهمیت داده کاوی و جستجوی اطلاعات د رخواسته های دارای ابهام کاربران بیش از پیش مورد توجه است. این ابهامات می توانند وابسته به موضوع مورد نظر و یا زبان طبیعی کاربر در بیان خواسته باشند. در سالهای اخیر استفاده ازمحاسبات نرم و به ویژه منطق فازی در طراحی و ساخت موتورهای جستجو که بتوانند با قدرت استنتاج به خواسته های همراه با ابهام کاربران پاسخ گوید، پیشرفت بسیار زیادی داشته است. منطق فازی با قدرتی که بواسطه استنتاج های فازی ارائه می دهد، خود را بعنوان یک الگوی توانمند برای برخورد با ابهامات معرفی نموده است در این مقاله موتور جستجویی که با اصول منطق فازی و بر پایه تئوری دانه بندی فازی کار می کند، برای جستجو در پایگاه داده هایی از اطلاعات رستورانهای شهری، طراحی و ارائه شده است. موتور جستجو، در فضای پرسش خواسته کاربر را در قالب زبان طبیعی و به شکل عبارات دریافت می کند. این نرم افزار بر اساس استنتاج های فازی و بکارگیری ایده شبکه هم بند فازی اطلاعات، ویژگی های چون کیفیت، فیمت، را برای غذای رستوران و دسترسی، خدمات وویژگی ها را برای محل رستوران مورد توجه قرارمی دهد. در فضایپاسخ فهرستی از رستورانهایی را که بیشتری نزدیکی با خواسته کاربر دارا هستند، ارائه می دهد. در این مقاله موتور جستجویی برایپایگاه داده های رستورانهای شهری طراحی و ارائه شده است که با اصول منطق فازی و بر پایه تئوری دانه بندی فازی کار می کند. در فضای پرسش، موتور جستجو خواسته کاربر را به شکل عباراتی در قالب زبان طبیعی دریافت می کند. این نرم افزار با استنتاج های فازی و بکارگیری ایده شبکه هم بند فازی اطلاعات، ویژگیهای کیفیت و قیمت را برای دانه غذای رستوران، و فاصله و اندازه را برای دانه محل رستوران مورد توجه قرا رداده و در فضای پاسخ نیز فهرستی از رستورانهای دارای بیشترین همخوانی با خواسته کاربر را ارائه می دهد. نشان داده شده است که ایده شبکه هم بند فازی اطلاعات در موتور جستجوی رستوران – قابلیت دریافت خواسته کاربر در قالب زبان طبیعی و ارائه پاسخ های نزدیک تر به خواسته را در اختیار کاربران قرار می دهد. همچنین بر اساس این ایده، و محاسبات و استنتاج های فازی، این نرم افزار موتور جستجو را می توان برای داده کاوی، در پایگاه داده های انواع گوناگون موضوعات توسعه داد.