سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
محمدرضا بهرنگی – عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
سمیرا باقری – کارسناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
پریسا باقری – کارسناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده:
بر اساس مطالعات صورت گرفته در ایران و منابع موجود در مورد آموزش و تدریس، هنوز منبع مشخصی که تاثیر معنی دار شیوه آموزش و تدریس را بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان دهد پیدا نشد. بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی این امر می پردازد.هدف پژوهش پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان دختر دبیرستان شهید اکبری در درس زیست شناسی بر اساس دو روش آموزش سنتی و مدیریت آموزش پرداخته است.روش شناسی : روش پژوهش حاضر به شیوه نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل می باشد. نمونه آماری به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند.ابزار گرد آوری داده ها شامل یک پرسشنامه محقق ساخه جهت اندازه گیری میزان پیشرفت تحصیلی دانش اموزان و و پرسشنامه ایی استاندارد جهت اندازه گیری خلاقیت دانش اموزان استفاده شد. داده های گرد آوری شده با استفاده از استفاده از آزمون تی تک نمونه ایی و تی برای دو گروه همبسته تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان دادند که در سطح خطای ۰/۰۵ روش مدیریت بر آموزش به طور معنی داری میزان پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش اموزان را تحت تاثیر قرار داد. و شیوه مدیریت بر آموزش به طور معنی داری بهتر از روش سنتی تدریس بود.نتیجه: یافته ها یک مدل قوی را در تدریس درس زیست شناسی برای دانش آموزان دختر به دست داد. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر توصیه می شود که در مورد روش تدریس مدیریت بر آموزش پژوهش های بیشتری صورت بگیرد و در سایر رشته های علوم نیز کارایی این روش بررسی شود و با سایر شیوه های تدریس نیز مقایسه شود.