سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید جعفری مقدم – دانشجوی کارشناسىارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین حاجی زاده – دانشجوی کارشناسىارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعى گرگان
افشین سلطانی – عضو هیئت علمى گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعى گرگان
ابراهیم زینلی – عضو هیئت علمى گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعى گرگان

چکیده:

هدف از این مطالعه پیشبینی تغییر اقلیم خراسان در اثر افزایش غلظت CO 2 هوا بود . بدین منظور ابتدا دو مدل عمومی گردش(NASA-GFDLو NASA-GISS ) از نظر پیشبینی اقلیم موجود ارزیابی شدند . چون مدلGISSپیشبینی بهتری ازوضعیت اقلیمی موجود به دست داد، از آن برای پیشبینی تغییرات اقلیم آینده خراسان برای وقتی که غلظت CO 2 به 500 ، 600 و 700 قسمت در میلیون می رسد، استفاده شد . نتایج نشان داد که تغییر تشعشع اندک ( متوسط -0/5 درصد، حداکثر 7 C قسمت در میلیون ) ولی تغییرات دما و بارندگی قابل ملاحظه خواهد بود . با افزایش غلظت 700 درصد در ماه نوامبر در غلظتO 2 به 700و 600،500قسمت در میلیون، میانگین دمای سالانه به ترتیب 4/7و 3/3،2/0درجه سانتیگراد افزایش می یابداین افزایش در کلیه ماه ها و فصول یکنواخت نیست، بلکه در ماه ها و فصول سردتر بیشتر و در ماه ها و فصول گرمتر کمتر خواهد بود . در مورد بارندگی پیش بینی می شود با افزایش غلظت CO 2 به 500 قسمت در میلیون بارندگی فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 18/9 ، 92/7 ، 7/3 و 3 درصد معادل با 13/3 ، 3/8 ، 2/2 و 3/4 میلی متر افزایش یابد . این افزایش برای زمانی که غلظت CO 2 به 600 قسمت در میلیون می رسد به ترتیب 31/2 ، 153/6 ، 12/2 و 5 درصد معادل با 22/0 ، 6/3 ، 3/7 و 5/7 میلی متر و برای زمانی که غلظت CO 2 به 600 قسمت در میلیون میرسد به ترتیب 43/8 ، 214/6 ، 17/5 و 6/9 درصد معادل با 30/8 ، 8/8 ، 5/3 و 7/8 میلی متر پیش بینی می شود . نتیجه گیری شد که این تغییرات اقلیمی ممکن است اثرات قابل توجهی بر اکوسیستمهای زراعی در استان خراسان داشته باشند