سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
عیسی ابتهاج – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه رازی کرمانشاه
حسین بنکداری – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه
بابک نوائی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:
نیاز به مجراهای فاضلاب برای حمل رسوب از سال ها پیش مورد توجه بوده است. طراحی سیستم های فاضلاب باید دو معیاراصلی را اقناع کند : معیار جریان زیاد و معیار جریان کم. برای جریان های زیاد، سیستم فاضلاب باید دبی طراحی را انتقال دهد. برایجریان های کم، سیستم فاضلاب تا جایی که امکان دارد باید عاری از رسوب ته نشین شده باشد. در شبکه های فاضلاب ، ته نشینیمواد به طور منظم با توجه به جریان طبیعی متناوب اتفاق می افتد. باقی ماندن مواد ته نشین شده به صورت طولانی تر در سیستمهای فاضلاب احتمال تغییرات رسوب و در نهایت تحکیم را به همراه دارد. به خصوص در طول جریان هوای خشک ته نشینی دائمیمشابه روی کف لوله، ماهیت سرعت و توزیع تنش برشی مرزی را تغییر می دهد. بنابراین برروی ظرفیت حمل رسوب و مقاومتهیدرولیکی مجرای فاضلاب تاثیر می گذارد. در این مطالعه ، کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی انتقال رسوب با استفاده ازمفهومخودشویی در سیستم های فاضلاب بررسی می شود. استفاده از شبکه عصبی، نتایج قابل قبولی در مقایسه با روش های موجود ارائهمی دهد.