سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
بهزاد پروانه – استادیارگروه آب و هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
هنگامه شیراوند – کارشناس تحقیقات اداره کل هواشناسی استان لرستان و دانشجوی دوره دکتری آب و هواشناسی
فاطمه درگاهیان – کارشناس تحقیقات اداره کل هواشناسی استان لرستان و دانشجوی دوره دکتری آب و هواشناسی

چکیده:
یکی از پیامدهای تغییر اقلیم وقوع رخدادهای حدی نظیر خشکسالی می باشد که شناسایی ،پایش ،ارزیابی و نیز اطلاع رسانی به موقع در زمینه وقوع این خشکسالیها حایز اهمیت بسیار زیادی می باشد.به دلیل اهمیت استراتژیک استان لرستان از نظر تولید محصولات کشاورزی و باغداری مطالعه و شناخت پدیده خشکسالی از اهمیت زیادی برخوردار است.این پروژه با هدف ارزیابی خشکسالی های استان لرستان به کمک مدلهای اقلیمی جهت پایش و پیش بینی خشکسالی در استان لرستان طی سالهای 2050- 2011 انجام شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که به طور کلی طی دهه های آتی دریافت بارش در استان روند کاهشی دارد.طبق برآورد هر دهه در آینده به طور متوسط 4 میلیمتر نسبت به دهه های قبل از خود کاهش نشان می دهد.بررسی خشکسالی های استان لرستان با استفاده از شاخصSPI طی دهه های آتی حاکی از افزایش تعداد سالهای خشک استان طی دهه های آتی می باشد. طبق برآورد هر دهه در آینده به طور متوسط 2/0 سال نسبت به دهه های قبل از خود افزایش تعداد سال خشک را نشان می دهد.