سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
رضا چهرافروز – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی،گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران
مهرداد فریدونی – استادیار،گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران
اسدالله مردشتی – استادیار،گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

چکیده:
استفاده ازشبکه عصبی در پیش بینی متغیرهای منابع آبی از جمله آب زیرزمینی بطور گسترده رو به افزایشاست .در این تحقیق از طریق شبکه عصبی مصنوعی دو هدف شامل تعیین پارامترهای موثر بر نوسانات سطح آبزیرزمینی در دشت آباده از طریق دادههای زمانی 18 ساله و پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در 28پیزومتر منتخب که هر پیزومتر دارای ویژگیهای خاصی از دشت مورد مطالعه می باشد را دنبال می کند .بهترین پیش بینی نوسانات سطح آب با مدل شبکه عصبی FNN-LM است که تا 45 ماه بعد و با دقت بالاتر از (R(2)=0.952 و RMSE=0.047) از طریق انتخاب پارامترهای مناسب و با قابل قبول ترین تاخیر زمانی بدست آمد.