سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ابوذر روستا – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
مصطفی کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب

چکیده:
نظر به اینکه بحث مدیریت مصرف انرژی از دیدگاههای مختلف مانند میزان هزینه مصرف، مدیریت نگهداری تجهیزاتانرژی بر، مدیریت بحران و کنترل فرآیندهای اصلی برای شرکت های آب و فاضلاب مهم می باشد، شرکت مهندسی آبو فاضلاب کشور به عنوان مشاور فنی شرکت ها، امر انرژی را در دستور کار خود قرار داده است به طوریکه با فعالیتهای انجام شده ظرف مدت بیست ماه گذشته حدود 16 میلیارد ریال صرفه جویی ثبت شده از شرکت های آب وفاضلاب گزارش گردیده است ولی جهت نهادینه شدن این امر مهم و فرهنگ سازی آن ضرورت دارد چالش های آنمورد بررسی دقیق قرار گیرد. بر این مبنا این مقاله سعی دارد تا اهداف مدیریت انرژی در سیستم آب و فاضلاب و ارتباطآن با اهداف ملی و تشکیل شرک ت های آب و فاضلاب را مطرح و چالش های مدیریتی، تکنولوژی و بهره برداری رامورد بررسی قرار داده و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.