سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرزاد زمانی – موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران

چکیده:

ایران از گسترش بازارهای مالی جهان بـی بهـره مانـ ده اسـت .حال که امکان تأسیس و تشکیل بورس نفت و فـرآورده هـای آن در منطقه در حال شـکل گیـری اسـت، ایجـاد قراردادهـای آتی های نفت خام می توانـد عملکـرد ایـن بـورس را بـه اوج رساند . این امر در صورت موفقیت باعث جذب سـرمایه هـای بین المللی و همچنین نقدینگی داخلی شده و ارتباط بازار مالی ایران با بازار مالی جهان را تسهیل مـی نمایـد . از سـوی دیگـر ایجاد شاخص قیمتی جدیدی که نماینده نفت خام های منطقـه خلیج فارس باشد از مزایای مهم دیگر آن است . گرچه چنـین امری نتایج مفید بسیاری به همراه دارد ولی انجام آن نیـاز بـه اقدامات بسیار وسیعی داشته و در رأس آنها خلاقیـت دولـت در ایجاد بستر مناسب می باشد . در این مقاله به تشریح شـرایط لازم برای ایجاد بورس نفت و قراردادهـای آتـی هـا پرداختـه می شود . در این مقوله شرایطی برای نحـوه فعالیـت بـورس و شرایطی برای مهیا نمودن زیر ساخت های لازم بیان می شود و نقش دولت در تشکیل و ادامه حیات بورس تشریح می شود . در این میان دادوستد قرارداهای آتی ها در منطقه خلیج فـارس با نقاط قوت و ضعف و همچنین با فرصت ها و تهدیـد هـایی روبروست که می بایست با آنها برخورد صحیح شده و با بهره بردای خلاق از فرصت ها امکان موفقیت را فراهم آورد . نتیجه نهایی این است که احتمال موفقیت قراردادهای آتی ها برابر بـا صــفر و یــا یــک اســت . چنانچــه شــرایط لازم و کــافی بــرای
دادوستد قراردادهای آتی ها فراهم نیاید احتمال موفقیت صـفر می باشد