مقاله چند پخشي اطلاعات ويدئويي کدشده با H.264 در شبکه هاي ناهمگن مبتني بر کدينگ منابع چند پايانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران (انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران) از صفحه 41 تا 56 منتشر شده است.
نام: چند پخشي اطلاعات ويدئويي کدشده با H.264 در شبکه هاي ناهمگن مبتني بر کدينگ منابع چند پايانه اي
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کدينگ منابع چند رايانه اي
مقاله چند پخشي
مقاله اطلاعات چند رسانه اي و استاندارد H.264

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاگل زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: نوشيار مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نامجو احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کدينگ منايع چند پايانه اي تعدادي منابع همبسته به صورت مجزا کدشده و به صورت توام دکد مي شوند. يکي دستاورد اين مقاله ارايه يک روش مناسب براي مدلسازي همبستگي بين سه منبع همبسته غيرباينري است که در آن همه همبستگي هاي موجود لحاظ شده است. با ارايه اين مدل امکان اجراي IMTSC براي تعداد دلخواهي از منابع فراهم شده است. در اين مقاله با تکيه بر امکان طرح سيستم کدينگ براي مساله IMTSC براي سه منبع، روش چند پخشي مبتني بر IMTSC يا MMBMSC به بيش از دو کامپيوتر سرويس دهنده گسترش يافته است. در کامپيوترهاي سرويس دهنده عمل IMTSC مبتني بر قالب کاري SWCQ اجرا مي شود. نتايج شبيه سازي با سيگنالهاي ديتا، تصوير ثابت و ويدئو نشان دهنده برتري روش پيشنهادي بر راه حلهاي ارايه شده پيشين است. در حالي که در آزمايشهاي ما مقدار MSCG متوسط براي سيستم MMBMSC با سه کامپيوتر سرويس دهنده برابر با 2.612 با استفاده از SWC ايده آل و برابر با 1.658 با استفاده از SWC غير ايده آل مي باشد. در تحقيقات اخير اين مقادير براي سيستم MMBMSC با دو کامپيوتر سرويس دهنده به ترتيب 1.786 و 1.258 مي باشند. همچنين در شرايط با SNR پايين در حالي که در آزمايشهاي ما مقدار MSCG متوسط براي سيستم MMBMSC با سه کامپيوتر سرويس دهنده برابر با 1.56 با استفاده از SWC ايده آل و برابر با 1.423 با استفاده از SWC غير ايده آل مي باشد، در تحقيقات اخير اين مقادير براي سيستم MMBMSC با دو کامپيوتر سرويس دهنده به ترتيب 1.427 و 1.17 مي باشند. براي سيگنالهاي ويدئويي مختلف کد شده با H.264 نشان داده شده است که اگر پهناي باند تخصيص يافته به ازاي هر کامپيوتر سرويس دهنده يکسان باشد آنگاه کيفيت ويدئوي بازيابي شده براي سيستم پيشنهادي به طور متوسط بين 2dB تا 4dB بهتر از کيفيت متناظر با سيستم MMBMSC با دو کامپيوتر سرويس دهنده و به طور متوسط بين 3dB تا 5dB بهتر از کيفيت متناظر با سيستم چند پخشي متداول است. علاوه بر اين، به دليل مسيرهاي موازي بيشتر (نسبت به سيستم با دو کامپيوتر سرويس دهنده)، امنيت اين سيستم بالاتر و مقاومت آن در مقابل ناتواني کامپيوتر سرويس دهنده بيشتر است.