پس از آگهی دعوت بستانکاران و انقضاء مدت دو ماه که از تاریخ نشر آگهی به بسـتانکاران و کسـانی کـه ادعـائی از ورشکسـته دارند جهت ارائه اسناد و مدارک خود، مهلت داده شده است، اداره تصفیه مکلف است صورت ادعای طلب طلبکاران ورشکسـته را تهیه و ضمن کسب نظر شخص ورشکسته (در صورتیکه به او دسترسی داشته باشد) به امضاء وی برسـاند2 در مـورد شـرکت های تضامنی، هر یک از شرکاء مسئول حاضر که اختیار اداره کردن امور شرکت را داشته اند و در مورد شرکت هـای سـهامی و تعاونی، مدیرانی که در حین اعلام ورشکستگی عهده دار امور شرکت بوده اند مسئول امضاء صورت فوق می باشند اداره تصـفیه پس از انجام تشریفات فوق برگ طبقه بندی بستانکاران را به ترتیب زیر تنظیم می نماید:

  • ذکر بستانکارانی که دارای حق رهن می باشند.
  • ذکر بستانکاران مذکور در ماده 58 قانون اداره تصفیه

هرگاه بستانکار با حق رهن و یا یکی از بستانکاران مربوط به طبقات ماده 58 موجود نباشد، این امر در برگ طبقه بنـدی تـذکر داده می شود. برای رسیدگی اداره تصفیه می توانـد ابـراز دفـاتر بسـتانکار را بخواهـد اداره تصـفیه در تصـدیق یـا رد مطالبـات بستانکاران اتخاذ تصمیم نموده و مراتب را با قید خلاصه علت در برگ مزبور می نویسـد در هـر حـال رد یـا قبـول ادعـا بطـور مشروط جایز نیست.3

مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید در برگ طبقه بندی منظور شود هر چند که از طرف بستانکار مربوط اظهار نشده باشدکه بنظر می رسد حتی عدم اعلام هم نافی حق عینی ایشان بر عین مرهونه نیست چون بر اساس حق تقـدمی

  • – فخاری ، امیر حسین ، جزوه درسی حقوق تجارت 4 ، دانشگاه تهران صفحه 141

 – عرفانی، محمود، منبع پیشین، صفحه 244

1  مواد 30 و 31 و 33 قانون اداره تصفیه ورشکستگی و 27 و 30 و 38 و 39 و 40 آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

که پیدا کرده در هر صورت مقدم بر همه است .( ماده 128 ق.ا.د.م )و هرگاه منافع مالی هم مورد رهن باشـد ایـن موضـوع نیـز باید در برگ مزبور نوشته شود.1