سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا میرزایی محمودآبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

سازند شیلی پابده به سن پالئوسن- الیگومیوسن در فارس، خوزستان و لرستان گسترش دارد. مرز زیرین سنگ چینه ای این سازند در منطقه شیراز توسط بخش شیل ارغوانی از سازند گورپی مشخص می شود.مرز بالایی آن با سازند آسماری تدریجی و همساز است. به منظور مطالعه چینه نگاری سکانسی و بررسی آهک های توربیدیتی سازند پابده در منطقه شیراز تعداد 2 برش چینه گاری(زنجیران و شاه نشین )انتخاب وبررسی گردید. مطالعات پتروگرافی منجر به شناسایی 9 رخساره میکروسکوپی پلاژیک و آهک های توربیدیتی انجامید. آهک های توربیدیتی در زمان بالا بودن سطح آب دریا و نرخ بالای تولید کربنات و ریزش آن به بخش عمیق دریا شکل گرفته اند. مطالعات چینه نگاری سکانسی نشان می دهد که سازند پابده در منطقه مورد مطالعه از یک سکانس رسوبی تشکیل شده که همبریزیرین آن از نوع فرسایشی( بخش شیل ارغوانی) و همبری بالایی آن از نوع پیوستگی هم ارز است