سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احمدرضا اخوان صراف – عضو هیات علمی دانشگاه شیخ بهایی
حسین شیخ بهایی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

کسب وکارهای کوچک ومتوسط،نمونه مؤسساتی هستندکه باسطوح خاصی از عوامل سه گانه سرمایه گذاری درطرح هاوماشین آلات،تعدادکارکنان استخدام شده وحجم محصولات یاگر دش تجاری شناخته می شوند .معمولاًدر هرکشوربسته به شرایط وسیاست های کلان اقتصادِی،گروه های مشخصی از کسب وکارهادراین رده قرار می گیرند. کسب وکار های کوچک ومتوسط یکی ازاجزای حیاتی رشددراقتصاد جهانی می باشندواهمیت آنهادرتوسعه اقتصادی کشور های توسعه یافته ودر حال توسعه به خوبی شناخته شده است، به ویژه کشورهای درحال توسعه باید قدرت کسب وکار های کوچک و متوسط رادرایجاد توسعه صنعتی پایدار در برنامه ریزی درنظر بگیرند. درکشورما،کسب و کارهای کوچک ومتوسط بیش از 80 % از جامعه تجاری را تشکیل می دهدکه 50 %ازآنهادرسراسرکشور پراکنده می باشد. به هرحال برای استفاده ازمزایای رقابتی دراقتصادجدیددرحال ظهور و فائق آمدن برچالش های مختلف دربازارهای محلی،کسب وکار های کوچک و متوسط نیاز دارند برای آنهابرنامه های بستر سازی و ظرفیت سازی مناسب پیش بینی شود