مقاله کارآيي کاربرد اسيد ساليسيليک در تحريک نظام دفاع اکتسابي گياه ميزبان عليه بيماري آتشک در سيب و گلابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 153 تا 168 منتشر شده است.
نام: کارآيي کاربرد اسيد ساليسيليک در تحريک نظام دفاع اکتسابي گياه ميزبان عليه بيماري آتشک در سيب و گلابي
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آتشک
مقاله نظام دفاع اکتسابي
مقاله سيب
مقاله گلابي
مقاله اسيد ساليسيليک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي هروان اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي جوزاني غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باکتري عامل بيماري آتشک (Erwinia amylovora) به طور طبيعي نظام دفاع اکتسابي گياه ميزبان را تحريك مي كند، ليکن تا کنون کارآيي تحريک مصنوعي اين نظام دفاع اكتسابي گياه ميزبان عليه بيماري آتشك در کاهش بروز خسارت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين تحقيق به منظور بررسي اثر تحريک اين نظام دفاع اكتسابي گياه ميزبان عليه بيماري آتشك با استفاده از اسيد ساليسيليک بر روي شدت و زمان نکروز حاصل از عامل بيماري در ژنوتيپ هاي مختلف درخت سيب (.Malus domestica Borkh) و گلابي (Pyrus communis L.) با حساسيت هاي متفاوت به بيماري انجام شد. به اين منظور پايه هاي سيب MM-111 (متحمل) و MM-106 (نيمه حساس) و ارقام گلابي هاروسوئيت (Harrow Sweet) (متحمل) و اسپادونا (Spadona) (نيمه حساس) بوسيله کشت ساقه آنها در محيط درون شيشه مستقر و پرآوري شدند. ارزيابي شدت بيماري با استرين Ea273 باكتري عامل بيماري آتشك به صورت کشت توام با آلوده سازي تحتاني انجام شد. تيمارهاي اسيد ساليسيليک شامل دو گروه تيمارهاي غلظتي (0.05، 0.1، 0.5، 1، 2، 5 و 10 ميلي گرم در ليتر و صفر بعنوان شاهد) و زماني (1، 3، 5 و 7 روز قبل از کشت توام و تيمار همزمان بعنوان شاهد) بودند. تاثير ساليسيليک اسيد روي بروز بيماري با شاخص هاي سرعت پيشرفت نکروز، تعداد ميانگره هاي آلوده شده و تغييرات pH محيط رشد در يک دوره 240 ساعته پس از مايه زني بررسي شد. داده ها نشان داد که اسيد ساليسيليک در درخت سيب نه تنها قادر به مهار بيماري نشد، بلکه توسعه بيماري را تشديد کرد، در حاليکه در گلابي ميزان آلودگي بيماري بطور معني داري کاهش يافت. مقايسه نتايج تيمارهاي زماني و غلظتي نشان دهنده کارآيي بيشتر تيمارهاي زماني زود هنگام در کاهش آلودگي بيماري در گونه گلابي است. نتيجه گيري مي شود که اثر متقابل نظام دفاع اکتسابي گياه ميزبان با باکتري در دو گونه سيب و گلابي متفاوت مي باشند و فقط در گلابي ساز و كار نظام دفاع اكتسابي مي تواند بعنوان راهبردي موثر در مديريت و كاهش خسارت بيماري مدنظر قرار گيرد.