سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سرور صفا – دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط، پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی یزد، نویسنده مسئول
محمدرضا مهراسبی – دکترای بهداشت محیط، دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مژگان علیقارداشی – کارشناس ارشد بهداشت محیط، کارشناس بهداشت محیط بیمارستان فوق تخصصی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:
زمینه و هدف: اساس ساختار تمامی هیدروکربن های نفتی (TPH)، هیدروژن و کربن است. کاربرد گسترده، دفع نامناسب، نشت های تصادفی و نشت این ترکیبات باعث می شود حلال های آلی و هیدروکربن های پلی آروماتیک (PAHs) به مدت طولانی در خاک و آب های زیرزمینی باقی بمانند که منجر به پیامدهای زیست محیطی مهمی می گردد. در این پژوهش خاک آلوده به ترکیبات نفتی توسط سورفکتانت تویین 80 شسته شد و کاربرد فرایند فتوفنتون در تصفیه فاضلاب حاصله مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: تویین 80 مایعی زرد رنگ با ویسکوزیته بالا و قابل حل در آب است. برای بررسی کارایی فرآیند فتوفنتون متغیرهای غلظت آهن، غلظت H2O2، pH و مدت زمان تابش مطالعه گردیدند. منبع تابش UV لامپ فشار متوسط بخار جیوه ای (w400) بود که به شکل عمودی و مستغرق در محلول داخل راکتور از جنس شیشه به حجم 2 لیتر قرار داده شده بود.یافته ها: نتایج نشان داد که راندمان فرایند فتوفنتون جهت حذف COD فاضلاب تولیدی تابعی از مقدار اولیه آهن، H2O2، pH محیط واکنش و مدت زمان تابش نور UV می باشد. در شرایط بهینه, 3/67 درصد از COD در غلظت آهن mM 1/0، غلظت پراکسیدهیدروژن M 43/0 و 3=pH و زمان تابش لامپ UV به مدت 2 ساعت حذف شد. pH نقش بسیار مهمی در کارایی این فرآیند دارد به طوری که با کاهش pH, میزان حذف بالا می رود.نتیجه گیری: مطابق نتایج حاصل از این مطالعه, فرایند فتوفنتون در شرایط اسیدی (3=pH) یک روش موثر در حذف COD حاصل از فاضلاب مذکور می باشد.