سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکبر نیلی پورطباطبایی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
میلاد صلواتی پور – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

چکیده:

مهمترین فرایند موجوددراکثرخطوط برش و پرس،تولیدقطعات پرسی است..شاخص عملکردی عمده این فرایند HPH (ساخت در ساعت) می باشد که متشکل از سه عامل CPM (سرعت تولید)، راندمان خطوط و درصد ضایعات است. با توجه به اینکه سرعت خطوط سهم عمده ای در شاخص HPHو تامین تقاضادارد از این رو تهیه مدلی که بتواند با معیارهای مناسب پوزیسیونهای کاندیدای افزایش CPMرامعرفی نماید،حائزاهمیت می باشد.ازآن جاییکه شش سیگما روش سیستماتیک برای بهبود فرایندهاست مدیریت برش وپرس با توجه به اهمیت موضوع، پروژه افزایش سرعت تولید خطوط پرسی را بر مبنای این متدولوژی تعریف و اجرا نمود.مقاله حاضر نحوه بکارگیری متدولوژی شش سیگما رابااستفاده ازمدل های پژوهش عملیاتی (OR) درشرکت مشاورین صنایع اتومبیل ایران ارائه داده ونتایج حاصله رابیان می نماید.