سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا عطاره – گروه کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران
بیتا شادگار – گروه کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

الگوریتم های ژنتیک و فیلترهای تطبیقی تاکنون کاربردهای وسیعی در پردازش تصاویر دیجیتال داشته ان د . در این مقاله کارائی این تکنیکها در زمینه شناسائی اتوماتیک رگهای خون از تصاویر رنگی شبکیه مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور جستجویموثر فضای پاسخ پارامترهای فیلترهای تطبیقی و یافتن مقادیر بهینه این پارامترها، الگوریتمهای ژنتیک مورد استفاده قرار گرفته ان د .مقایسه الگوریتم پیشنهادی با تحقیقات قبلی صورت گرفته در زمینه شناسائی رگهای شبکیه معرف کارائی بالاتر روش ارایه شده می باشد. در این تحقیق از معیار سطح زیر منحنی ROC بعنوان تابع ارزیابی کننده میزان کارایی الگوریتمهای ژنتیک استفاده گردیده و بر اساس آزمایشات انجام شده بر روی 70 تصویر شبکیه روش پیشنهادی از راندمان بالایی برابر 96% برخوردار است.