سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سعید رمضانی – کا
عزیزالله معماریانی – استاد راهنما و ریاست محترم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
علیرضا مسعودی – استادمشاور و مبتکر طرح مراقبت وضعیت از طریق انالیز روغن در ایران
احمد نورنگ – استاد مشاور و استاد راهنما دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

هرچند امروزه بکارگیری فن آوری مراقبت وضعیت از طریق انالیز روغن 5، به عنوان روش موثری در تشخص فرسایش های غیر هادی یا عیوب تجهیزات و سیستم های مکانیکی شناخته می شود، باید توجه داشت که در فرایند تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز روغن، مسائلی نظیر شناخت رفتارهای فرسایشی ، ویژگی های فنی، سوابق و تجارب قبلی آنالیز و غیره، جهت اجرای برنامه CM، بسیار ضروری و تعیینکننده است.
د راین تحقیق به بررسی رفتار فرسایشی موتورهای دیزل و رازیابی و تحلیل رابطه بین وضعیت نهایی موتور و وضعیت مولفه های مورد تحلیل در آنالیز روغن پرداخته می شود. تحلیل و بررسی این موضوع که مولفه های موثر در تحلیل وضعیت موتور، کدامو میزان تاثیر آنها چقدر است، موضوعی است که در قالب یک مدل داده کاوی مورد بررسی قرار می گیرد. شاخصهای مورد مطالعه در آنالیز روغن عبارتند از : ویسکوزیته، سیلیسم ، PQ ، فلزات فرسایشی نظیر آهن، آلومینیوم ، سرب ، مس، قلع، کروم.
داده کاوی فرایند کشف الگوها و روابط پنهان موجود بین داده هاست. داده های موتور کامیون بنز 2628 با توجه به مدل های شبکه عصبی، درخت های تصمیم گیری و مصور سازی و امار توصیفی بهعنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج آن بیان شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد الگوهای خاصی متناسب با مولفه های روغن وجود دارد و با توجه به حجم داده ها و ابزارها و شاخص های مرتبط، قواعد مناسب را می توان استخراج نمود. در نهایت سعی نگارنده بر آن است که مدلی هوشمند جهت تشخیص و پیش بینی عیوب در موتورهای مورد مطالعهارائه دهد.